Kursusoversigt maskin

Uddannelser
 

Her kan du se en kort beskrivelse af kurserne på hvert semester.
Ønsker du mere detaljeret information, kan du klikke på "koden"
og læse mere i kursuskataloget.

 

1. semester maskin

Kursusnavn
Link til kursus-beskrivelse
Fagligt indhold
Matematik
Tal og talsystemer
Komplekse tal
Funktioner af flere variable 
Numeriske metoder
Modellering og differentialligninger
Arbejdsmiljø og Maskindirektiv
Ergonomi og psykisk arbejdsmiljø
Kemisk arbejdsmiljø
Indeklima, belysning, støj og vibrationer
Maskindirektivet - CE mærkning
Mekanik
Plane kraftsystemer
Partikelkinematik
Simple mekanismer
Spændinger
Dimensionering af bjælker
Virksomhedsforståelse
Organisationsstruktur
Strategi
Virksomhedsbeskrivelser og interviews, individuel hjælp og fremlæggelse af ideer for medstuderende
Grafisk kommunikation
- Teknisk tegning
- 3D CAD  (SolidWorks)
- 3D modellering
- 2D tegning
Semesterprojekt:
Tema: Hjælpemidler
I projektet beskrives sammenhænge imellem et prdoukts funktion, konstruktion og fremstillingsproces.
Værkstedspraktik
Montageteknik 
Svejsning
Spåntagning

 

 

2. semester maskin

Kursusnavn

Link til kursus-beskrivelse

Fagligt indhold

Materialelære

M2MTR1

Metalliske materialer

Prøvemtoder

Sammenhæng imellem tilstand og struktur

Varmebehandling af stål

Korrosion og korrosionsbeskyttelse

Støbejern og støberiteknologi

Overfladebehandling

Statik og styrkelære

M2STA1

Plan spændings- og deformationsteori

Deformation af konstruktioner

Statisk ubestemte konstruktioner

Søjlers stabilitet 

Produktionsteknik og styring

M2PRO1

Værktøjsfremstilling

Plastisk bearbejdning

Skærende bearbejdning

Prototypefremstilling

Semesterprojekt: Materialer, processer og miljøvurdering

M2PRJ2

Projektarbejde med udgangspunkt i en materialeteknologisk problemstilling fra en ekstern virksomhed

 

Projektkurser indenfor fagområdet miljøvurdering 

 

3. semester maskin

Kursusnavn
Link til kursus-beskrivelse
Fagligt indhold
Dynamik
Plan kinematik, plan kinetik, energisætningen
Impuls, bevægelsesmængde og bevægelsesmængde-moment
Grundlæggende, rumlig kinematik og kinetik
Svingningslære, systemer med 1 frihedsgrad.
Maskinelementer
Maskinelementers funktion, udformning og dimensionering under hensyntagen til såvel drifts-, miljø- og fremstillingsmæssige betingelser
Finite Element
Metoden
Grundlæggende principper i Finite Element Metoden. Lineær finite element analyse ved beregninger af spændinger, tøjninger, deformationer, kontakt og
temperaturfordeling i simple parter og assemblies, ved hjælp af det kommercielle FEA software SolidWorks
Semesterprojekt:
Tema: Maskinkonstruktion
Hovedvægten lægges på maskinkonstruktion, herunder
Bearbejdning af viden vedrørende maskinelementer
Produktionsprocessen, materialevalg, valg af komponenter samt metodisk- og miljørigtig konstruktion
 

 

4. semester maskin 
Kursusnavn
Link til kursus-beskrivelse
Fagligt indhold
Termodynamik
Termodynamikkens grundlag
Varmetransmission
Strømningsprocesser
Maskiner og anlæg
Gasblandinger og fugtig luft
Hydraulik
Hydrauliske og pneumatiske komponenter. (Pumper, motorer, cylindre ventiler m.m.). Systemforståelse. Diagramlæsning
Elteknik
Kredsløbsberegninger, ektromotorer, styringer, PLC-programmering, digitale sensorer og  frekvenskonverterer
Procesregulering
Modellering dynamiske systemer
Simuleringsteknik
Reguleringsteknik
Måle- og instrumenteringsteknik 
Semesterprojekt: Energi- og systemudvikling
Projektarbejde indenfor energi- og systemudvikling
1) Problemformulering og kravspecifikation
2) Fremlæggelse af de foreløbige resultater af projektarbejdet og videndeling med de øvrige gruppe. Herunder feedback fra underviseren
Praktikforberedelse M4IPR1 I løbet af 4. semester vejledes den studerende til søgning af ingeniørpraktikplads

 

5. semester maskin

Kursusnavn
Link til kursus-beskrivelse
 
Fagligt indhold
 Ingeniørpraktik
Ingeniørmæssige beregninger og løsninger i praksis
 

 

6.-7. semester maskin 
Kursusnavn
Kode
(status)
Fagligt indhold
Køle- og klimateknik
Dimensionering af køleanlæg 
Dimensionering af klimaanlæg 
Laboratorieøvelser og kursusopgaver 
Strømningsmaskiner
Dimensionering af rørledninger
Strømningsmaskiner
Centrifugalpumper
Pumpekatakteristikken
Konstruktion af karakteristik, pumpeprøvestand
Introduktion til CFD-beregninger (CFdesign)
Driftsforhold
Varmetransmissioner og energisystemer
Dynamisk simulering
Varmeledning
Varmeovergang
Tvungen strømning
Fri strømning
Faseskift
Termisk stråling
Gennemgang af konkrete varmevekslere 
Kompositmaterialer
Kompositmaterialer, limsamlinger, polyurethanskum og andre kernematerialer
Plastteknologi
Materialelære og materialevalg
Dimensionering.
Reologi
Forskellige forarbejdningsmetoder
Sprøjtestøbning
Emnekonstruktion
Værktøjsspecifikation
Materialer og overflader
Tribologi
Overfladeegenskaber og teknologi ved stål
Konstruktion med aluminium
Rustfast stål 
Optimering af konstruktioner
Optimering af konstruktioner
Spændingsanalyse
Deformationsanalyse
Modalanalyse
Udmattelsesanalyse 
Stålkonstruktioner
Udformning og beregning af bjælker og samlingselementer
Projekterings- og dimensionering
Transport-
konstruktioner
Båndtransportører
Kædetransportører/-skrabere
Kopelevatorer
Snegletransportører
Vibrationsfødere
Mekanisk design af implantater og apparater MTDIA1 Identificere produktrisici, fremstille og præsentere designs og kravspecifikationer.
Inddrage viden om materialer, fremstillingsprocesser, halvfabrikata og standardkomponenter
Ekskursion
Planlægning og logistik
- litteraturstudier
- firma- og institutionsbesøg
- rapportering
- varighed 6 dage
Semesterprojekt:
Tema: Eksternt projekt
 
Bachelorprojekt
 
Instrumentering og Automatisering (udbydes af EIT) EP4IOA  
Teknisk tysk VTTYSK Undervisningens formål er at indføre de studerende i terminologien inden for det tekniske område med henblik på at kunne læse og forstå tysk faglitteratur og tyske standarder inden for ingeniørområdet
Studentermentor VTSMEN  
Forretningssprog - Engelsk VTSPRE  
Brugerdreven innovation VTINNO